Algemene voorwaarden

BOEKINGSVOORWAARDEN van de bij ModelMama´s aangesloten modellen

Gevestigd te Voorburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27364560.

Artikel 1 ALGEMEEN

Indien een boekingsovereenkomst tot stand komt tussen een opdrachtgever en modellen, gelden in alle gevallen onderstaande boekingsvoorwaarden en prevaleren deze boekingsvoorwaarden ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. ModelMama´s is gemachtigd in en buiten rechte de belangen van de modellen te behartigen.

Artikel 2 BOEKINGEN

Lid 1 Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en het model. Het model verbindt zich tot het verlenen van enkele diensten op een bepaalde datum (verder ‘boekingsdatum’) en het afstaan van publicatierechten voor bepaalde tijd aan de opdrachtgever; de opdrachtgever verbindt zich tot de betaling aan ModelMama´s voor verleende diensten door model en ModelMama´s. De boekingsovereenkomst komt tot stand wanneer een opdrachtgever zich via    ModelMama´s met het model verbindt (verder ‘boeken’) tot afname van deze diensten en publicatierechten voor een bepaald bedrag (verder ‘factuurbedrag’). Het model verklaart zich te allen tijde akkoord met de door ModelMama´s gehanteerde tarieven zowel voor de boeking zelf als de toeslagen.

Lid 2 Het factuurbedrag is de som van de modelfee bestaande uit de door het model gedeclareerde standaardtarieven, royalty’s, standaard en bijzondere toeslagen en de reistijd.

Lid 3 Modellen kunnen geboekt worden per hele dag, halve dag of per uur.

Artikel 3 STANDAARDTARIEVEN

Lid 1 ModelMama´s hanteert vastgestelde standaardtarieven. Bij gebrek aan andersluidende schriftelijke afspraken met het model of schriftelijke en mondelinge mededelingen van ModelMama´s, zijn de standaardtarieven bindend.

Lid 2 De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor werkzaamheden en publicatierechten uitgedrukt in:

a. Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag. Het model staat in dit geval feitelijk 8 uur ter beschikking van de opdrachtgever. Indien het filmopnamen betreft, staat het model feitelijk 10 uur ter beschikking van de opdrachtgever.

b. Halve-dagtarief: een halve dag bestaat uit 4 uur en dient in ieder geval te eindigen voor 13.00 uur, dan wel aan te vangen na 14.00 uur.

c. Uurtarief: dit tarief wordt berekend bij elke boeking, bij overtime en bij boekingen van 1 uur of minder.

Lid 3 Bij foto-opdrachten verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van het standaardtarief het publicatierecht om gedurende een periode van 1 jaar na de boekingsdatum binnen Nederland, het fotomateriaal gemaakt op de boekingsdatum te publiceren in dag- en weekbladen en reclamefolders met een maximale oplage van 850.000 gedrukte exemplaren. Voor gebruik als genoemd onder artikel 4 gelden toeslagen. Voor afwijkend gebruik en met name het gebruik genoemd onder artikel 5 dient een aparte overeenkomst te worden gesloten.

Lid 4 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan ModelMama´s wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het derde lid genoemde, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model.

Lid 5 Indien de werkzaamheden ter voorbereiding van opnames zoals repetities en doorpassen en dergelijke niet langer dan twee uur in beslag nemen, geldt de helft van het standaarduurtarief. Daarna wordt het volle standaarduurtarief in rekening gebracht.

Artikel 4 TOESLAGEN

Lid 1 In geval van de volgende diensten en/of publicatierechten worden bovenop de standaardtarieven door de modellen de volgende toeslagen berekend, al dan niet uitgedrukt in percentages van het standaardtarief:

a. voor werkzaamheden tussen 24.00 en 8.00 uur bedraagt de toeslag twee maal het standaardtarief;

b. bij naaktopnamen bedraagt de toeslag minimaal een halve standaarddag tarief, daarboven komt een toeslag welke 100% van het standaardtarief bedraagt;

c. voor lingerie en/of ondergoed opnamen bedraagt de toeslag 50% van het standaardtarief;

d. voor gebruik in andere landen tarieven op aanvraag;

e. voor billboards, abri’s, trams, bussen, affiches, posters en displays etc.: tarieven op aanvraag;

f. voor commercials op Nederlandse zenders, regionale en buitenlandse zenders: tarieven op aanvraag;

g. indien de onder artikel 3 lid 3 genoemde termijn verstreken is, verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van een toeslag van 100% van het overeengekomen bedrag met een inflatiecorrectie van 5%, tezamen 105%, de publicatierechten voor nog een jaar in Nederland, aansluitend op de genoemde periode;

h. indien de onder artikel 3 lid 3 genoemde oplage hoger is dan het genoemde maximum, bedraagt de toeslag 100% van het standaardtarief plus andere toeslagen voor het publicatierecht op maximaal de dubbele oplage;

i. indien enigerlei toeslag per kalenderjaar en/of andere termijn en/of aantal uitzendingen is verschuldigd, dient de opdrachtgever de gehele daarvoor geldende toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele periode van de faciliteit of het materiaal gebruikgemaakt.

Lid 2 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan ModelMama´s wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het eerste lid genoemde, waarbij het model en/of materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model.

Artikel 5 BIJZONDERE TOESLAGEN

Lid 1 Voor de afwijkingen van het gebruik als genoemd in artikel 3 lid 3 en/of artikel 4, moeten terzake van het afwijkende gebruik en de tarifering hiervan een aparte schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen de opdrachtgever en het model (via ModelMama´s). Het model is gerechtigd tot een nader overeen te komen toeslag, met name voor het gebruik voor:

a. boekomslagen, kalenders, stickers, displays, ansichtkaarten etc.;

b. verpakkingen;

c. bioscoopcommercials of soortgelijke boodschappen;

d. video, televisie, film, shows, commercials, etc.;

e. live-shows, presentaties in welke zin dan ook, al dan niet voor tv/video bestemd;

f. exclusiviteit van het model door opdrachtgever gewenst;

g. campagnes langer dan 12 maanden;

h. internet (ook social media);

i. abri’s, billboards, affiches, raamposters, afbeeldingen op trams, bussen en  vrachtwagens;

i. hierboven niet genoemde media/tot op heden nog onbekende media;

j. meer dan één medium, bijvoorbeeld het gebruik van bestaand materiaal, zoals een verpakking of coveromslag van een tijdschrift in bijvoorbeeld een tv-commercial of advertentie

k. omzetting van het ene medium in een ander medium;

l. meer dan één onderwerp van het materiaal.

Lid 2 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan ModelMama´s wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het eerste lid genoemde, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk (danwel per e-mail) is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model (via ModelMama´s).

Artikel 6 REIZEN

Lid 1 Voor de reistijd, te berekenen vanaf Voorburg naar de opnamelocatie en terug, wordt 50% van het standaardtarief aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een afronding naar hele uren. Bij een hele dagboeking wordt geen reistijd in rekening gebracht.

Lid 2 In het geval dat de opdracht buiten Voorburg plaatsvindt, dient de opdrachtgever de volledige reiskosten te vergoeden gerekend vanuit de woonplaats van het model: in geval van vervoer per trein op basis van het tarief van de NS, althans in geval van vervoer per auto een kilometervergoeding, waarbij het bedrag per kilometer gelijk is aan het maximum wat dat jaar belastingvrij mag worden vergoed à euro 0,19 per km; althans in geval van vervoer per vliegtuig op basis van toeristenklasse; de opdrachtgever dient ook de gemaakte taxikosten te vergoeden.

Lid 3 Reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen dienen door de opdrachtgever te worden voldaan.

Lid 4 Reis- en verblijfkosten voor in het buitenland wonende of verblijvende modellen worden volledig in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Alle in dit artikel genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW.

Artikel 7 BETALINGEN

Lid 1 ModelMama´s factureert de opdrachtgever namens het model. De opdrachtgever dient, binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum, het factuurbedrag overgemaakt te hebben op de rekening van ModelMama´s, rekeningnummer NL97INGB0005211733, onder vermelding van het factuurnummer.

Lid 2 In geval van niet of niet tijdige betaling van het verschuldigde factuurbedrag en/of andere verschuldigde bedragen worden – onverminderd opdrachtgevers gehoudenheid tot de boete(s) als bedoeld in artikel 11 – de buitengerechtelijke kosten tussen de partijen, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig gefixeerd op een bedrag gelijk aan 15% van het factuurbedrag.

Lid 3 Indien de betalingstermijn is verstreken, zijn het model en/of ModelMama`s onverminderd de rechten die hieruit voortvloeien, zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd een vertragingsrente te berekenen van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand, of gedeelte van de maand te berekenen vanaf 30 dagen na de datum vermeld op de factuur.

Lid 4 Alle kosten welke door het model en/of ModelMama´s worden gemaakt ter effectuering van de rechten van het model en/of ModelMama´s, evenals alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd zonder nadere sommatie of ingebrekestellingvoornoemde (buiten)gerechtelijke(incasso) kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 70,- vermeerderd met portikosten per afzonderlijk gevorderd factuurbedrag.

Lid 5 Indien er door het model en/of ModelMama´s kosten, (buiten)gerechtelijke of andere terzake dienende kosten gemaakt moeten worden om aantoonbaar te maken dat opdrachtgever zich niet aan de boekingsvoorwaarden houdt, alleen indien dit laatste ook blijkt, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Lid 6 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd zal reclameren, wordt hij geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de ontvangen factuur. De opdrachtgever is dan niet gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclames op te schorten.

Lid 7 De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur. Uitsluitend bij een aantoonbare surseance van betaling/faillissement van de opdrachtgever kan het model het verschuldigde bedrag niet vorderen op ModelMama’s.

Artikel 8 OPTIES

Het model kan via ModelMama´s aan de opdrachtgever/optant het voorrangsrecht (verder ’optie’) verlenen om het model voor een bepaalde datum te boeken. Opties dienen meer dan 24 uur, en voor in het buitenland woonachtige of verblijvende modellen 48 uur, voor de boekingsdatum te worden omgezet in een boeking. De optierechten komen automatisch te vervallen bij niet-tijdige bevestiging. Indien een andere opdrachtgever het betreffende model voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de optant op dat moment beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst om te zetten. Indien de optie dan niet in een boekingsovereenkomst wordt omgezet, vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever het model voor die betreffende datum boeken.

Artikel 9 ‘MOOI-WEER BOEKINGEN’

Indien de opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk te kennen heeft gegeven, dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het weer goed is (verder ‘mooi-weer boeking’), dan kan een dergelijke boeking éénmaal kosteloos worden geannuleerd. Indien deze mooi-weerboeking wordt herhaald en voor de tweede maal wordt geannuleerd, is de helft van het factuurbedrag verschuldigd. Bij een derde annulering is het gehele factuurbedrag verschuldigd ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering.

Artikel 10 ANNULERINGEN

Lid 1 Indien de opdrachtgever meer dan 48 uur, en voor in het buitenland verblijvende of woonachtige modellen meer dan 72 uur, voor de boekingsdatum de boeking annuleert, zijn er geen kosten verschuldigd. Ongeacht of de annulering de opdrachtgever verweten of aangerekend kan worden, is indien er binnen de termijn van 48 uur c.q. 72 uur wordt geannuleerd, 50% van het volledige, overeengekomen factuurbedrag verschuldigd en 100% is verschuldigd als er op de boekingsdatum zelf wordt geannuleerd.

Lid 2 Bij meerdaagse boekingen is lid 1 overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat de annuleringstermijn even lang is als de boekingstermijn.

Artikel 11 BOETEBEDING

Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn in de artikelen 3,4,5,6 en 7 omschreven meldplicht en/of betalingsplicht tekortschiet, verbeurt de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, ten gunste van het model en ModelMama´s een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag bij elk verzuim door de opdrachtgever.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

Lid 1 Indien het model de overeenkomst met de opdrachtgever, die al dan niet door tussenkomst van ModelMama´s tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt of zich in negatieve zin over de opdrachtgever uitlaat, kan ModelMama´s niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, die daaruit voor de opdrachtgever mocht voortvloeien.

Lid 2 De opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor alle schade die uit een (boeking)overeenkomst mocht voortvloeien voor het model en ModelMama´s.

Artikel 13 DERDEN

Lid 1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze met derden overeenkomt over het gebruik van enig in de bovenstaande voorwaarden genoemd materiaal, zal de duur van die overeenkomst de duur van de met het model gesloten overeenkomst niet overtreffen, behoudens zijn/haar voorafgaande, schriftelijke toestemming (via ModelMama´s).

Lid 2 Bij overtreding van het eerste lid verbeurt de opdrachtgever ten gunste van het model een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag zonder dat ingebrekestelling is vereist.

Lid 3 Naast de in lid 2 genoemde boete blijft de opdrachtgever jegens het model volledig schadeplichtig terzake van overtredingen van lid 1.

Lid 4 Opdrachtgever verbindt zich jegens het model op verbeurde van een boete van vijf maal het factuurbedrag om een met derde te sluiten overeenkomst, als bedoeld in lid 1, een boeteclausule op te nemen voor het geval deze derde(n) zonder toestemming van opdrachtgever gebruik maakt/maken van het materiaal nadat de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is beëindigd. Deze boete dient vijf maal het factuurbedrag te bedragen per overtreding en is door deze derde direct verschuldigd aan het model.

Lid 5 Alle betalingen van de boetes verlopen via ModelMama´s die er zorg voor draagt dat de gelden aan het desbetreffende model worden overgemaakt.

Lid 6 Het is de opdrachtgever c.q. het model niet toegestaan om zonder goedkeuring en buiten het medeweten van ModelMama´s, na eenmaal door haar in contact gebracht, elkaar te benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt is tweemaal het bedrag aan ModelMama´s verschuldigd dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via ModelMama´s waren gesloten en is direct opeisbaar.

Artikel 14 GESCHILLENREGELING

Op deze boekingsvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle uit een met het model gesloten (boekings)overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Den Haag.

ModelMama´s, namens de modellen.